به زبان هزارگی درباره ی معاهده وایتانگی معلومات پیدا کنین.

Hazaragi | English

بلدی همه‌ی مو ضروری یه که معاهده وایتنگی ره درک کیده و به ازو احترام کنیم.

شمو می‌تینید که اطلاعات لازم ده باره‌ی پیمون وایتنگی ره به زببون آزرگی بدیست بیرین – برای اتحادیه‌ها، مکاتب و فامیلا

معاهده وایتنگی به زیبون ماووری نویشته شده و بنام Te Tiriti o Waitangi یاد موشه.

دانلودهــا

بلدی دانلود منابع به صورت پی‌دی‌اف ده تیلو کلیک کنین.

شمو می‌تینین که منابع ره امیالی دانلود کنین یا اونا ره به شکل چاپ شده سفارش بیدین تا بلدی شوم پوست شونه.

بلدی سفارش منابع مرجانی ده اینجی کلیک کنین.

آیا می‌خوایین که ده مورد معاهده وایتنگی بیشتر بوفامین؟

treatypeople@gmail.com قد از مو تماس بیگرین

تا بلدی اتحادیه شوم یک برنامه‌ی آموزشی یک روزه ره ده مورد معاهده وایتنگی اختصاص بیدیم.

Baqer Asghari is from Ghazni in the Jaghori region of Afghanistan.

Baqer completed his secondary schooling in Afghanistan and tertiary studies in Aotearoa. He is currently working as a telecommunications designer at Ventia.

After attending a Te Tiriti training with Tangata Tiriti in Tāmaki Makaurau in 2023, he translated Te Tiriti resources into Hazaragi for the many speakers in Aotearoa.