Hiệp ước Waitangi bằng ngôn ngữ của chúng tôi

Vietnamese | English

Bạn có thể tìm hiểu về Hiệp ước Waitangi bằng Tiếng Việt – dành cho cộng đồng, trường học và gia đình

Hiệp ước Waitangi được viết bằng ngôn ngữ Māori và theo ngôn ngữ Māori, hiệp ước được gọi là Te Tiriti o Waitangi.

Các tài liệu tải về

Hãy gửi email cho chúng tôi để đặt bộ áp phích đã được in sẵn cho cộng đồng của bạn theo địa chỉ.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về Hiệp ước Waitangi không?

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ treatypeople@gmail.com để tổ chức hội thảo cho cộng đồng của bạn về Hiệp ước Waitangi.

Stephanie Ha Nguyen was born in Vietnam, and studied at Auckland Institute of Studies.

She emigrated to Aotearoa in 2018 with her family and is now living in Cambridge. She is a qualified translator with Decypher Interpreting and Translating. She attended Treaty training with Rauawaawa Kaumātua Trust and Tangata Tiriti at Hui Te Rangiora marae in 2019. 

Stephanie translated Te Tiriti  resources above into her native language, Vietnamese, for all Vietnamese speakers in Aotearoa.